KUNHEGYES JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

PAKTUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

 

 

A Fórum a Paktum legfőbb szerveként működik, amely szervnek a Paktumot alkotó valamennyi szervezet a tagja. A tagok a Fórum ülésein és munkájában jogosultak aktívan részt venni. A Foglalkoztatási Paktum tagjai Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely biztosítja a Foglalkoztatási Paktum nyilvánosságát és társadalmasítását.

Foglalkoztatási Fórum meghatározása

 • A Fórum a Paktum legfőbb szerveként működik, amely szervnek a Paktumot alkotó valamennyi szervezet a tagja.

 • A tagok a Fórum ülésein és munkájában jogosultak aktívan részt venni.

 • A Foglalkoztatási Paktum tagjai Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely biztosítja a Foglalkoztatási Paktum nyilvánosságát és társadalmasítását.

 • A Fórumban a tagokat az általuk delegált 1-1 fő természetes személy képviseli.

 • Minden tagnak 1 szavazata van.

 • A Fórum ülésein a Paktumot alkotó szervezetek részéről fő szabály szerint az őket képviselő személyek vesznek részt.

 • A képviselő személy akadályoztatása esetén meghatalmazott is képviselheti az adott partner szervezetet.

 • A Fórum tagjait képviselő személyek szavazati és tanácskozási joggal rendelkeznek.

 • A Fórum ülései nyilvánosak minden érdeklődő helyi lakos és szervezet képviselője számára, azzal, hogy a Fórum ülésein szavazati jog nem illeti meg az érdeklődőt, és az érdeklődő részére a Fórum elnöke adhat hozzászólási lehetőséget.


 

Foglalkoztatási Fórum feladatai:

A Foglalkoztatási Fórum a paktum megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el:

 • Elfogadja a Kunhegyesi Járási Foglalkoztatási Stratégiát és Akciótervet.

 • Tagjai számára tájékoztatást nyújt a foglalkoztatást érintő folyamatokról, szabályozásokról, a járási Foglalkoztatási Stratégiáról.

 • Biztosítja a járási munkaerő-piaci szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét.

 • Az Irányító Csoportot évente beszámol az előző időszakban megvalósult foglalkoztatási programokról.

 • Áttekinti és értékeli a projekt keretében indított vagy segített képzések, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását, a képzett célcsoportok elhelyezkedési mutatóit és a bértámogatások nyújtását.

 • Javaslatokat fogalmaz meg a következő időszakra vonatkozó Munkaterv összeállításához.

 • Részt vesz a helyi szervezetek és a lakosság tájékoztatásában a Paktumban folyó tevékenységről, eredményekről.

 • Dönt új tagok felvételéről, az Irányító Fórum vezetőjéről és tagjairól.

 • Elfogadja a Paktum Iroda éves beszámolóját, és dönt a következő év tervezett költségvetéséről.

 

A Foglalkoztatási Fórum összehívásával kapcsolatos feladatok és a működés szabályai

 • A Fórum üléseit szükség szerint, de legalább félévente a Fórum elnöke hívja össze. A paktumban résztvevő minden tag meghívást kap a Fórum ülésére, amely minden további érdeklődő számára is nyilvános. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani az eseményt megelőző és azt követő nyilvánosság biztosítására.

 • A Fórum akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elmaradt ülés és a megismételt ülés időpontja között 5 napnak el kell telnie.

 • A Fórum elnöke: Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere.

 • A Fórum alelnöke: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Megyei Kormánymegbízottja.

 • A Fórum elnökének és alelnökének megbízatása határozatlan időre szól.

 • A Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő.

 • Az ülések szakmai és technikai előkészítését a Fórum elnökének irányítása mellett a Paktumiroda végzi. Az ülés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megküldött meghívó mellé csatolni kell a döntést előkészítő tervezetet, előterjesztést is.

 • Az üléseket a Fórum elnöke vezeti, az ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a megjelenteket, a hozzászólások lényegét, és a Fórum által megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív.


A Foglalkoztatási Paktum operatív végrehajtási feladatait és az Irányító Csoport adminisztratív teendőit a Paktumiroda (mint paktum menedzsment szervezet) látja el. A paktumirodai feladatokat Kunhegyes Város Önkormányzat alkalmazásában (munkaviszonyban) álló paktumiroda vezető (paktumiroda partnerségi koordinátor) látja el. A tevékenység költségeit a TOP‐ 5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008 azonosító számú projekt finanszírozza. A Paktumiroda munkaterve ‐ a Paktumiroda feladatainak jellegéből adódóan ‐ a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkatervéhez igazodik.

1.   A Paktumiroda feladatai

 • Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum ülésezésével kapcsolatos szakmai előkészítési és technikai feladatok elvégzése a Paktumiroda feladata. Az Irányító Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a Paktumiroda feladata a napirend összeállítása, előterjesztések, szakmai háttéranyagok készítése, meghívók előkészítése és kiküldése, a meghívottak részvételre ösztönzése, az ülések technikai hátterének biztosítása, jegyzőkönyvvezetés, a jegyzőkönyvek megküldése, megőrzése, a határozatok nyilvántartása, érintettekkel való közlése, valamint a médiumokkal való kapcsolattartás.
 • Az Irányító Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a Paktumiroda feladata az Irányító Csoport határozatainak előkészítése, valamint a határozatok gyakorlati végrehajtása. A határozatok végrehajtásáért az elnök felel.

 

A Paktumiroda a fentieken túlmenően következő feladatokat is elvégzi:

 1. Közreműködik a partneri, vállalkozói kapcsolattartás feladataiban.
 2. Közreműködik a paktum portál kialakításában, tartalmának aktualizálásában.
 3. Tájékoztatást ad a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú projekt finanszírozásában nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatásokról, a projekt keretei között elérhető, az elhelyezkedést, a foglalkoztatást elősegítő képzéseken történő részvételt biztosító támogatásokról az érdeklődő vállalkozások és potenciális munkavállalók részére együttműködve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Osztályával;
 4. Közreműködik a partnerségi fórumok, rendezvények szervezésében.
 5. Részt vesz a paktum munkájával és a projekt végrehajtásával kapcsolatos sajtónyilvánosság biztosításában.
 6. Részt vesz a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú projekttel összefüggésben a projektpartnereket terhelő adatszolgáltatási tevékenység koordinálásában.
 7. Közreműködik a járási befektetés-ösztönzés megvalósításával összefüggő feladatok elvégzésében.
 8. Részt vesz a munkaadói igényekhez igazodó képzési rendszer kialakításához szükséges igényfelmerő tevékenységekben.
 9. Közreműködik az Irányító Csoport által elfogadásra kerülő munkaprogram kidolgozásában és végrehajtásában.
 10. Előkészíti a munkaprogram végrehajtásáról szóló előterjesztéseket, az Irányító Csoport részére azzal kapcsolatosan jelentéseket készít.
 11. Részt vesz a foglalkoztatás bővítését, a gazdaság fejlesztését célzó projektötletek kidolgozásában.

A Foglalkoztatási Paktumot az Irányító Csoport vezeti és összefogja, irányítja a partnerség munkáját. Az Irányító Csoport tagjainak száma: maximum 5 szervezet, de a döntésképesség érdekében páratlan számú tagságot kell fenntartani.

1.   Irányító Csoport tagjai:

 • Az Irányító Csoport javasolt tagjai a következők:
 1. Kunhegyes Város Önkormányzata
 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

 • Az Irányító Csoportban a tagok 1-1 szavazattal rendelkeznek.

 

2.   Az Irányító Csoport feladatai:

 

A Foglalkoztatási Paktum döntéshozó szerve az Irányító Csoport, melynek feladatai:

 • Kidolgozza a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú projekt, illetőleg az esetleges egyéb, munkaerő-piaci projektjavaslatok megvalósítását célzó stratégia és akcióterv végrehajtását szolgáló éves munkaprogramot.
 • Elfogadja a Paktumiroda éves munka és költségtervét.
 • Véleményezi és elfogadja a Projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát, Foglalkoztatási Akciótervét, egyéb a pályázathoz szükséges alátámasztó dokumentumot.
 • Koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között, monitorozza a munkaprogram végrehajtását.
 • Információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását.
 • Feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait.
 • Beszámol a Fórum ülésein a munkaprogram teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléseiről.

 

3.   Az Irányító Csoport elnöke

 

 • Az Irányító Csoport elnöke: Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere. Az Irányító Csoport alelnöke: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Megyei Kormánymegbízottja.
 • Az Irányító Csoport elnökének és az alelnökének a megbízatása határozatlan időre szól.
 • Az Irányító Csoport elnökének feladatkörébe tartozik:
 1. Az Irányító Csoport képviselete és eltérő döntés hiányában a Paktum harmadik személyek felé történő képviselete.
 2. Az Irányító Csoport üléseinek összehívása.
 3. Az Irányító Csoport éves munkaterv teljesítéséről szóló beszámolójának és álláspontjának ismertetése és képviselete a Foglalkoztatási Fórumon.
 4. Az Irányító Csoport tájékoztatása a Foglalkoztatási Fórum ajánlásairól, véleményeiről.
 5. Esetleges munkacsoportok vagy bizottságok létrehozására, elnökére és összetételére vonatkozó javaslat tétele az Irányító Csoportnak.
 6. A Paktumirodával kapcsolatos irányítási feladatok (utasítási és ellenőrzési feladatok) ellátása.

 

4.   Az Irányító Csoport Ülésének ügymenete

 

 • Ülés összehívása
  1. Az ülések szakmai és technikai előkészítését a Paktumiroda végzi az Irányító Csoport elnökének felügyelete alatt. A meghívók és az üléshez szükséges írásbeli előterjesztések időben történő kiküldéséért az Irányító Csoport elnöke felelős.
  2. Rendkívüli ülés összehívását – a napirendi javaslat közlésével – bármely tag indítványozhatja az Irányító csoport elnökénél. Ha az elnök indokoltnak tartja az indítványt, 8 napon belül összehívja az ülést. Amennyiben nem tekinti indokoltnak, legalább a tagok felének javaslatára köteles 8 napon belül összehívni a rendkívüli ülést.
  3. Az ülést az Irányító Csoport elnöke hívja össze az általa összeállított, és a Tagok által elfogadott éves munkaterv alapján szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.
  4. Az Irányító Csoport elnöke – ha a körülmények szükségessé teszik, így különösen, ha a következő ülés esedékessé válása előtt kell dönteni valamely kérdésben – írásos döntéshozatali eljárást is kezdeményezhet.
  5. Ülés tartása nélküli döntéshozatalra az Irányító Csoport elnökének kezdeményezésére, az Irányító Csoport álláspontjának kialakítása érdekében lehetőség van. A Paktumiroda a szavazás határidejét legalább 2 nappal megelőzően megküldi az Irányító Csoport tagjainak részére a vonatkozó előterjesztést, határozati javaslatot, illetve az azokkal kapcsolatos megalapozott vélemény kialakításához szükséges teljes körű dokumentációt, az e-mailben feltüntetve a szavazás végső határidejét. Az e-mailben történő szavazás a kiküldött szavazólap használatával lehetséges, melyet kitöltést és aláírást követően az Irányító Csoport tagja elektronikusan eljuttat az Irányító Csoport Elnöke részére. A szavazás eredményét jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. A jegyzőkönyv megküldésre kerül az Irányító Csoport tagjai részére. Amennyiben a jogszerű működés védelme érdekében szükséges, a döntéshozatalt kivételesen 2 napnál rövidebb határidő kitűzésével is el lehet rendelni. A megalapozott döntéshozatalhoz szükséges dokumentáció áttekintéséhez ez esetben is megfelelő időt szükséges biztosítani az Irányító Csoport tagjai részére.
  6. Az ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell:
 • az ülés tárgyát;
 • az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
 • az ülés napirendjét, előadóját.
  1. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéseket is.
  2. Az Irányító Csoport üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülések tervezett napi-rendjét és a hozzájuk kapcsolódó háttéranyagokat, előterjesztéseket legalább a kitűzött időpontot megelőző 8 nappal, indokoltan sürgős esetben 3 nappal kell a tagoknak megküldeni. A meghívót és a napirendet elektronikus formában kell megküldeni a tagoknak. A mellékletek is elektronikus úton csatolandóak a meghívó mellé.

 

 • Az előterjesztések elkészítésének rendje
  1. Az előterjesztés két fő részből áll:
 1. Az első rész tartalmazza:
 • az előterjesztés címét, előadóját, előkészítőjét, utalást a döntéshozatalhoz szükséges többségre,
 • a helyzetelemzést, a cél- és feladat-meghatározást, a feltételeket, a várható eredményt,
 • a döntés szükségességének indokait,
 • a döntéshez szükséges egyéb információkat.

 

 1. A második rész tartalmazza: a határozati javaslatokat, amelyek az előterjesztés első részének megállapításain alapulnak.

 

 1. A határozat végrehajtásáért felelős személy, szervezet feltüntetése mellett a határozati javaslatnak tartalmaznia kell a végrehajtásra vonatkozó intézkedés kiadása, továbbá a végrehajtásról történő beszámolás végső határidejét.

 

 •  Ülés lebonyolítása
  1. Az Irányító Csoport döntéseit határozati formában hozza meg. Az Irányító Csoport határozatait rendes illetve rendkívüli ülésen vagy írásos döntéshozatal útján hozza meg.
  2. A határozathozatal során minden tagnak egy szavazata van.
  3. Az ülést az Irányító Csoport elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a jelen lévő delegált személyek egyszerű többséggel választanak maguk közül levezető elnököt.
  4. A jegyzőkönyv hitelesítőjét a jelen lévők közül, a levezető elnök javaslatára, a Tagok egyszerű többséggel választják meg, aki aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyv tartalmát.
  5. Az ülés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag (tag által delegált személy) valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
  6. Határozatképesség esetén az Irányító Csoport szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről, ezt követően a napirend elfogadásáról.
  7. A napirend megnyitása után a levezető elnök vitára bocsátja a megküldött előterjesztést, levezeti és lezárja a vitát, az elhangzottakat összegzi, javaslatot tesz a határozathozatalra, majd levezeti a szavazást.
  8. Az egyebek napirendi pontban tájékoztatók, szavazást nem igénylő beszámolók tárgyalhatók.
  9. Bármely tag kezdeményezésére az Irányító Csoport elnöke eseti meghívottakat kérhet fel az ülésen való részvételre. Az Irányító Csoport elnöke által meghívottak - az Irányító Csoport határozata alapján - tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen.

 

 •  A határozatképtelenség miatt megismételt ülés
  1. Ha az ülés nem volt határozatképes, a megismételt ülés az eredeti napirendben szereplő ügyekben az ülés meghívójában az eredeti időpontot legalább 1 nappal és legfeljebb 8 nappal követő időpontra hívják össze.
  2. A meghívóban közölni kell a megismételt ülés helyét, és azt az időpontot, amikor az ismételt ülést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott ülés nem határozatképes.
  3. Az Irányító Csoport a megismételt ülésen a napirend kiegészítéséről is határozhat.

 

 • A szavazás módja, a határozatok közlése
  1. Az Irányító Csoport döntéseit – amennyiben a jelen szabályzat, vagy az Irányító Csoport egyhangú határozattal másképp nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza, de törekszik a konszenzusra, elsődleges munkamódszerének tekinti az Irányító Csoportban képviselt egyes érdekek és nézőpontok közötti minél teljesebb konszenzus létrehozását. Amennyiben egy adott kérdésben konszenzus kialakítására nincsen lehetőség, az elnök további egyeztetéseket kezdeményezhet.
  2. A tag által delegált személyek az ülésen kézfeltartással szavaznak.
  3. Szavazategyenlőség esetén az Irányító Csoport elnökének szavazata dönt.
  4. A jelenlévő delegált személyek élhetnek a kisebbségi vélemény ismertetésének jogával, melyet az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
  5. A tagok szavazatának minősített többsége szükséges az alábbi határozatok meghozatalához:
 1. jelen szabályzat elfogadása és módosítása;
 2. az éves munkaprogram és költségvetés elfogadása, valamint az attól való eltérés;
 3. bizottság vagy munkacsoport létrehozására, elnöki tisztségének ellátására, valamint összetételére vonatkozó döntés.
  1. A szavazás során elsőként az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatokról szavaznak, ez után az elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt végleges szövegről szavaznak.

 

 • Jegyzőkönyv és Határozatok könyve
  1. Az ülés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, feltüntetve a megjelent delegált tagokat és a meghívottakat; az ülés megválasztott tisztségviselőit; az elfogadott napirendet, a napirend keretében elhangzott hozzászólások összefoglalását, a meghozott döntéseket.
  2. A jegyzőkönyvnek minden esetben tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számarányát. A jegyzőkönyvben szerepeltetni kell továbbá az esetleges kisebbségi véleményeket is. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.
  3. Az ülésről készült jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesíti.
  4. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül elektronikusan meg kell küldeni a tagoknak. A jegyzőkönyv érintettekhez történő elektronikus eljuttatásáért, illetve a honlapon való megjelentetéséért a Paktumiroda felel.
  5. Az Irányító Csoport üléseiről készült jegyzőkönyveket és az ott meghozott határozatokat a Paktumiroda köteles nyilvántartani az általa vezetett Határozatok könyvében.

 

5.   Az Irányító Csoport képviselete

 

 • Az Irányító Csoport harmadik személyekkel szembeni képviseletére az elnök jogosult.

A képviseletre jogosult személy az Irányító Csoport nevében jogosult tárgyalásokat folytatni szakmai szervezetekkel, külső partnerekkel, finanszírozókkal. A tárgyalásokon túlmenően a képviselő jogosult tájékoztatást adni a Paktumban folyó munkáról médiumok részére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal paktum tag a Paktum megvalósítása során elért eredményeit jogosult saját hatáskörben közzétenni.

 

6.   Az Irányító Csoport tevékenységének nyilvánossága

 

 • Az Irányító Csoport ülései nem nyilvánosak.
 • Az Irányító Csoport feladatkörébe tartozik, hogy munkájáról széles körben tájékoztassa a lakosságot. Ennek az alábbi módokon tesz eleget:
 1. személyesen;
 2. szakmai kapcsolatokon;
 3. helyi és térségi médiumokon keresztül;
 4.  hírlevelek megjelentetésével (Paktumiroda közreműködésével);
 5. a Foglalkoztatási Paktum honlapján történő információszolgáltatással;

 

 • Az Irányító Csoport elnöke felelős a sajtóval való kapcsolattartásért. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal paktum tag a Paktum megvalósítása során elért eredményeit jogosult saját hatáskörben közzétenni.